umów wizytę:

Dr hab. n. med. Michał Kukla jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Studia ukończył w roku 2000. Następnie podjął staż podyplomowy, który odbywał w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu. W 2001 roku rozpoczął staż specjalizacyjny z chorób wewnętrznych w II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitalu Rejonowego w Zabrzu, który od 2006 roku kontynuował w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. Stopień specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w listopadzie 2007 roku. W grudniu 2008 roku rozpoczął staż specjalizacyjny z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Stopień specjalisty w dziedzinie gastroenterologii uzyskał w kwietniu 2011 roku. Od października 2013 roku pracuje na stanowisku adiunkta habilitowanego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach. W grudniu 2015 roku rozpoczął staż specjalizacyjny w dziedzinie chorób zakaźnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu na I Klinicznym Oddziale Chorób Zakaźnych. Od 2016 roku posiada certyfikat hepatologa wydawany przez Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

Od początku kariery zawodowej kontynuował także pracę naukową. Od 2001 do 2013 roku był asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu. W czerwcu 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Stężenia sPECAM-1 i sVCAM-1 w surowicy krwi chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz ich znaczenie w monitorowaniu leczenia przeciwwirusowego” uzyskując tytuł naukowy: doktor nauk medycznych. Kontynuował pracę naukową i w lutym 2013 roku po obronie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Rola nowoodkrytych adipokin w patogenezie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” oraz niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby uzyskał tytuł naukowy: doktor habilitowany nauk medycznych.

Jest autorem lub współautorem 128 pełnotekstowych artykułów naukowych publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych o łącznym współczynniku oddziaływania (Impact Factor) 114,3 pkt i wartości 1585 punktów MNiI. Prace ty były cytowane (wg Google Scholar) w renowowanych czasopismach naukowych prawie 1200 razy, co pozwoliło na uzyskanie indeksu Hirscha 19. Jest także autorem lub współautorem licznych doniesień prezentowanych podczas konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych oraz autorem książki i kilku rozdziałów w książkach o tematyce medycznej. Stale prowadzi wykłady na konferencjach i kursach z dziedziny gastroenterologii i hepatologii, także dla lekarzy innych specjalności i rezydentów.

Głównym polem zainteresowań naukowych dr. hab. n. med. Michała Kukli jest hepatologia. Pierwszoplanowym tematem jego badań naukowych są przewlekłe choroby wątroby, zwłaszcza niealkoholowa stłuszczeniowa choroba i wirusowe zapalenia wątroby w powiązaniu z zaburzeniami metabolicznymi takimi jak otyłość i cukrzyca. Szczególnie interesuje się wpływem tkanki tłuszczowej, traktowanej jako narząd endokrynny, produkujący szereg hormonów i czynników biorących udział w odpowiedzi zapalnej, na przebieg przewlekłych chorób wątroby i szybkość uszkodzenia wątroby (rozwoju włóknienia i marskości). Jednocześnie zajmuje się wpływem tych zaburzeń na ryzyko rozwoju pierwotnego raka wątroby u pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby i zespołem metabolicznym. Dodatkowym polem zainteresowania dr. hab. Michał Kukli jest patogeneza otyłości patologicznej i wpływ leczenia chirurgicznego tej otyłości na zaburzenia funkcji wątroby. Kolejnym aspektem zainteresowania jest cholestaza ciężarnych i jej związek z zaburzeniami metabolicznymi, w tym z cukrzycą.

W latach 2000 i 2003 odbył staż zagraniczny w dziedzinie chorób wewnętrznych w Bronglais General Hospital, Department of Internal Medicine, Aberrystwyth, Wielka Brytania. W 2015 roku przebywał w Imperial College of London, Wielka Brytania, Department of Gastroenterology and Hepatology, na stażu z hepatologii.

Od wielu lat przynależy do szeregu organiazcji: od 2013 członek European Association for the Study of the Liver (EASL), od 2012 roku członek Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, od 2009 członek European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), od 2009 członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, a od 2014 vice-przewodniczący Oddziału Śląskiego Towarzystwa Gastroenterologii, od 2001 członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (w latach 2008-2011 sekretarz Oddziału Śląskiego). Od 2016 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego.

Zabiegi, w których specjalizuje się dr hab. n. med. M. Kukla

Dr hab. n. med. Michał Kukla przeprowadza diagnostykę endoskopową i ultrasonograficzną. Diagnostyka ta stanowi najbardziej efektywną metodę wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego. Wykonuje ezofagogastroduodenoskopie oraz kolonoskopie diagnostyczne i zabiegowe. Procedury zabiegowe obejmują endoskopowe usuwanie polipów, tamowanie krwawień, rozszerzanie i protezowania zwężeń przewodu pokarmowego. Wykonuje USG diagnostyczne jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Ponadto leczy szereg innych schorzeń gastroenterologicznych i hepatologicznych.