Lipiec 8, 2016

dr hab. n. med. Michał Kukla

Dr hab. n. med. Michał Kukla jest absolwentem Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach). Studia ukończył w roku 2000. Następnie podjął staż podyplomowy, który odbywał w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrzu. W 2001 roku rozpoczął staż specjalizacyjny z chorób wewnętrznych w II Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitalu Rejonowego w Zabrzu. Stopień specjalisty chorób wewnętrznych uzyskał w listopadzie 2007 roku. W grudniu 2008 roku rozpoczął staż specjalizacyjny z gastroenterologii w Klinice Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia w Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Stopień specjalisty w dziedzinie gastroenterologii uzyskał w kwietniu 2011 roku. Od października 2013 roku pracuje na stanowisku adiunkta habilitowanego w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii w Katowicach.

Od początku kariery zawodowej kontynuował także pracę naukową. Od 2001 do 2013 roku był asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii w Zabrzu. W czerwcu 2007 roku obronił rozprawę doktorską pt.: „Stężenia sPECAM-1 i sVCAM-1 w surowicy krwi chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz ich znaczenie w monitorowaniu leczenia przeciwwirusowego” uzyskując tytuł naukowy doktora nauk medycznych. Kontynuował pracę naukową, i w lutym 2013 roku po obronie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Rola nowoodkrytych adipokin w patogenezie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C” oraz niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby uzyskał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.

Jest autorem i współautorem 80 artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest także autorem lub współautorem licznych doniesień prezentowanych podczas konferencji naukowych międzynarodowych i krajowych oraz autorem książki i kilku rozdziałów w książkach o tematyce medycznej.

Głównym polem zainteresowań naukowych dr. hab. n. med. Michała Kukli jest hepatologia. Pierwszoplanowym tematem jego badań naukowych są przewlekłe choroby wątroby, zwłaszcza niealkoholowa stłuszczeniowa choroba i wirusowe zapalenia wątroby w powiązaniu z zaburzeniami metabolicznymi takimi jak otyłość i cukrzyca. Szczególnie interesuje się wpływem tkanki tłuszczowej, traktowanej jako narząd endokrynny, produkujący szereg hormonów i czynników biorących udział w odpowiedzi zapalnej, na przebieg przewlekłych chorób wątroby i szybkość szkodzenia wątroby (rozwoju włóknienia). Dodatkowym polem zainteresowania dr. hab. Michał Kukli jest patogeneza otyłości patologicznej i wpływ leczenia chirurgicznego tej otyłości na zaburzenia funkcji wątroby. Kolejnym aspektem zainteresowania jest rak wątrobowokomórkowy, a szczególnie patomechanizm rozwoju tego nowotworu u chorych z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby, otyłością i/lub cukrzycą.

W latach 2000 i 2003 odbył staż zagraniczny w dziedzinie chorób wewnętrznych w Bronglais General Hospital, Department of Internal Medicine, Aberrystwyth, Wielka Brytania.

Od wielu lat przynależy do szeregu organizacji. Od 2013 jest członkiem European Association for the Study of the Liver (EASL), od 2012 roku członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, od 2009 członek European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), od 2009 należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, a od 2014 jest vice-przewodniczącym Oddziału Śląskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 2001 jest członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (w latach 2008-2011 jako sekretarz Oddziału Śląskiego).

Zabiegi, w których specjalizuje się dr hab. n. med. M. Kukla

Przeprowadza diagnostykę endoskopową i ultrasonograficzną. Diagnostyka ta stanowi najbardziej efektywną metodę wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego. Wykonuje ezofagogastroduodenoskopie oraz kolonoskopie diagnostyczne i zabiegowe. Procedury zabiegowe obejmują endoskopowe usuwanie polipów, tamowanie krwawień, rozszerzanie i protezowania zwężeń przewodu pokarmowego. Wykonuje USG diagnostyczne jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej. Ponadto leczy szereg innych schorzeń gastroenterologicznych i hepatologicznych.